Bỗng thấy mai Thanh đánh bài với máy

Bỗng thấy mai Thanh đứng lên nói:
Sư đệ cầu chúc cho sư cả đi chuyến này được an trở về. Sư đệ có thằng con bị người ta bắt mất, cần phải đi cứu ứng, không thể đi chung với các vị sư huynh được. Vậy xin từ biệt tại đây.
Các đạo nhân nghe mai Thanh nói vậy trong lòng đều kinh hãi vô cùng. Ai mà lại dám bắt đánh bài xì dách con của vợ chồng sư đệ của mình, quả thật là to gan mà.
Hư Thiên nói:
– Nghe nói lệnh lang của sư đệ vào làm môn hạ phái hoa Sơn. Một bên là oai danh của vợ chồng sư đệ, một bên là thanh thế của phái hoa Sơn, vậy mà có kẻ to gan lớn mật dám đến bắt lệnh lang đem đi ư?
Mai Thanh thở dài nói:

Bỗng thấy mai Thanh đánh bài với máy

– Câu chuyện này nhiêu lắm. Ðại khái vì sư đệ bất đức, không cai quản giáo huấn nên hài tử tử có những hành động càn rỡ,sư đệ không dám trách ai.
Từ đến nhớ mai Thanh là người biết đường lui tới, hiểu biết, tuy trang trại Tố hiền Trang bị Vạn bạch Kiếm đốt cháy sạch sành sanh, y tự biết tai họa do mình gây nên, tất nhiên không oán trách phái hoa Sơn.
HỒI 47: THƯƠNG CON TRẺ HIỀN PHỤ RƠI CHÂU
Hư Xung đạo nhân là người rất có tâm, liền dõng dạc nói:
Vợ chồng sư đệ.Kẻ đối đầu đã băt lệnh lang còn coi chùa đánh bài xì tố thanh Thượng chẳng ra đâu nữa. Bất luận hẳn là một nhân vật máu mặt đến đâu dù sư huynh làm không nên việc cũng quyết giúp sư đệ một tay.
Y dừng lại một chút rồi nói tiếp:


– Lệnh lang đã bị người cướp mà vẫn quay về sư môn để cùng lo kiếp nạn đủ, thấy sư đệ thâm tình chẳng lẽ bọn sư huynh chúng ta bấy nhiêu người lại không ai là người trung lương ư?
Hư Xung nói vậy vì y tưởng kẻ thù địch đã chẳng sợ vợ chồng mai Thanh lại coi thường cả phái hoa Sơn người nhiều thế mạnh thì tất phải là một nhân vật vô cùng lợi hại. Y có biết đâu người bắt con mai Thanh laị đánh bài xâm chính là nhân sĩ phái hoa Sơn.
Mai Thanh một là không muốn phô bày sự xấu xa của nhà mình hai là giữa lúc chùa thanh Thượng đang lâm đại nạn y không muốn gây thêm cường địch kết mối oan cừu với phái hoa Sơn. Y đáp:
– Tấm chân tình của các vị khiến cho vợ chồng sư đệ cảm kích vô cùng

Add a Comment