. Ban đầu họ vẫn làm thinh , chờ cho vợ chồng mai Thanh lên ngựa đi khá xa, mới chia ra chạy theo đón đường. Trong bóng tối, thẩm lăng trụ bất thình lình thấy đao