Mai phu nhân Nhu mẫn biết rằng không để cho Hư xung đoạt lại không xong. Nếu hai người cùng vận nội công để tranh đoạt thì một là có vẻ khó nhìn, hai là bà thân