Bỗng thấy mai Thanh đứng lên nói: Sư đệ cầu chúc cho sư cả đi chuyến này được an trở về. Sư đệ có thằng con bị người ta bắt mất, cần phải đi cứu ứng, không