Tên đó lật đật dẫm bừa trong game bài đổi card

Tên đó lật đật dẫm bừa lên người khác, vừa buông màn xong thì bọn Huyền Trinh đã kéo ùa vào phòng. Người nào cũng tay cầm đèn đuốc.Quần hùng ngó ngay thấy Trần Khả Sang nằm ngất xỉu trước giường đều la lên một tiếng:- Ô hay!Lại có người gọi:- Vi đại nhân! Vi đại nhân!Viên Ti Anh la lên:- Ta đánh bài nhận thẻ cào ở trong này. Các ngươi không được vén mùng ra.Mọi người nghe rõ tiếng tên đó đều lớn tiếng hoan hô.
Quần hùng ngơ ngác nhìn nhau, cười thầm nghĩ bụng:- Hết thẩy anh em đều lo sốt vó, không ngờ tên đó ở trong giường vui thú mây mưa.Viên Ti Anh ở trên giường bước xuống rồi đánh bài nhận card rồi nói:- Ta đã dùng kế bắt được mấy tên tội phạm bằng cách cho chúng nằm ở trên giường.

Tên đó lật đật dẫm bừa trong game bài đổi card

Phen này bọn ta đánh bài ma trận nên lại lập nên công lớn nên mọi người thấy hắn ăn mặc chỉnh tề chứ không phải lên giường làm những chuyện nên làm với những cô nương . Quần hùng nghe tên đó nói câu này rất lấy làm kỳ, nhưng ai nấy đều biết tên đó hành động xuất quỷ nhập thần, nên không tiện hỏi nhiều.Viên Ti Anh sai người trói Trần Khả Sang lại, rồi bảo lấy kiệu đưa Ân Ân về hành viên.
Đoạn tên đó dắt mép mùng xuống dưới chăn và hạ lệnh cho mấy tên binh sĩ khiêng cái giường lớn về hành viên.Tên đội trưởng nói:- Cửa phòng hẹp quá không thể khiêng giường ra được.Viên Ti Anh mắng liền: Ngươi thật ngu quá mà tại sao không biết phá vách tường để khiêng ra?Tên đội trưởng đánh bài nhận card, vâng dạ luôn miệng.Bọn binh sĩ nhất tề động thủ lập tức phá tường vách Liên Xuyên Vi .Mấy người lấy mấy đòn khiêng kiệu luồn xuống gầm giường rồi ghé vai khiêng ra.


Bọn binh sĩ khiêng cái giường lớn đi trên đường phố thành Dương Châu là chuyện rất thú vị . Mấy tên binh sĩ đi trước lại cầm biển để dẹp đường rồi chuông trống vang trời làm mọi người đánh bài online trên điện thoại để đoàn quan viên đi nghênh ngang trên đường phố.Trăm họ thành Dương Châu ngó thấy đều tấm tắc cho là chuyện kỳ.
Ân Ân nằm trong chăn không dám nhúc nhích. Bây giờ thị đã nhận rõ những người cùng giường với mình toàn là đàn bà con gái nên mới yên tâm chút. Nhưng thị nghĩ đến mình nằm trên giường mà để người ta đánh bài online trên máy tính là vụ hổ thẹn đến cùng cực nên thị kéo chăn chùm kín cả đầu không dám lên tiếng.

Add a Comment